Přehled Bibliografie

článková bibliografie

POLÁK, Erik. Účinný pomocník propagandistické práce. (Recenze knihy S. Myslila a M. Klivara „Rukověť svazáckého propagandisty a agitátora“). Práce mladých. 1954, vol. 9, no. 21, s. 668-669

POLÁK, Erik. Štěstí je v boji. K vydání sborníku Antonín Zápotocký „O mládeži“. Práce mladých. 1956, vol. 11, no. 4, s. 100-102. 

POLÁK, Erik. K otázce rozpadu všenárodní koalice a nastolení vlády mezinárodní buržoazie v Československu v letech 1925-1926. Český časopis historický (ČČH). 1961, vol. 9 (59), no. 1, s. 17-41.

Polák, Erik. Všelidový stát a vytváření jednotné třídy družstevního rolnictva (v některých evropských socialistických zemích).   Příspěvky  k dějinám  KSČ. 1964, vol. 4,  no. 6, s. 835-861.

POLÁK, Erik. Živé otázky rozvoje socialistického státu. Filosofický časopis. 1964, vol. 12, s. 13-33.

MORAVEC, Jan. Na cestách k všelidové demokracii. Po XX sjezdu KSSS. Praha, NPL, 1964. Recenze: POLÁK, Erik. Příspěvky k dějinám KSČ. 1964, vol. 4, s. 609-613.

POLÁK, Erik. Na přechodu k nové linii. (Vývoj Maďarska po 20. sjezdu KSSS). Příspěvky k dějinám KSČ. 1966, vol. 6, no. 3, s. 352-375.

POLÁK, Erik. Vinna je strana? (Rozhovor). Zaps. G. Čapko. Rudé právo. 18.05.1968, s. 3.

MUNK, Jan; POLÁK, Erik. Muzeum gheta v Terezíně. Roš Chodeš. 1991, vol. 53, no.10, s.12.

POLÁK, Erik. Terezínské zlomky. Právo lidu. 1991, vol. 94, 18.10.1991, s. 4.

POLÁK, Erik. Úloha časopisů v životě terezínských dětí a mládeže. In.Terezín v konečném řešení židovské otázky. Mezinárodní konference historiků k 50. výročí vzniku terezínského ghetta 1941-1945. Praha, LOGOS, 1992, s.137-143.

POLÁK, Erik. Terezínská republika ŠKID. Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. 1993,  sv. 21,s.81-101.

POLÁK, Erik. K výročí osvětimského rodinného tábora. Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. 1994,  sv. 22m s. 133-134.

POLÁK, Erik. Spravedlnost vykonaná a nevykonaná. (Případy bývalých velitelů terezínského gheta). Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. 1994, sv. 22, s. 7-24.

POLÁK, Erik. Spravedlnost vykonaná a nevykonaná - 2. Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. 1995, sv. 23, s. 7-28, s. 29-42.

POLÁK, Erik. Terezín v  „konečném řešení židovské otázky“. In. Terezínský rodinný tábor v Osvětimi – Birkenau. Sborník z mezinárodní konference. Praha 7.-8. března 1944.

(Ed.) Brod, Toman – Kárný, Miroslav – Kárná, Margita. Praha, Melantrich, 1944, s. 15-34.

POLÁK, Erik. Perzekuce Židů v protektorátu v letech 1939-1941. In. Akce Nisko v historii „konečného řešení židovské otázky“  k 55 výročí první hromadné deportace evropských Židů. Mezinárodní vědecká konference. Ostrava: Ostravská univerzita, Rondo, 1995, s. 174-182.

POLÁK, Erik. CHLÁDKOVÁ, Ludmila. Problematika antisemitismu a rasismu ve výchovně-vzdělávací práci Památníku Terezín. Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. 1996, sv. 24, s. 134-140.

Pozn. Příspěvek byl přednesen na mezinárodním semináři „Rasismus včera a dnes“, konaném ve dnech 8.-10. listopadu 1995 v Praze.

POLÁK, Erik. Deníky terezínských vězňů. Deník MVDr. Karla Höniga. Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. 1996, sv. 24, s. 121-132.

 

Knihy

POLÁK, Erik. O práci okresních výborů ČSM. Praha, Mladá fronta, 1954.

POLÁK, Erik. Cesty k všelidovému státu v některých evropských socialistických zemích. 1964, Ústav dějin KSČ. Kandidátská práce.

POLÁK, Erik (ed.). Živá minulost, úspěšný dnešek: XXIV. Obnovovací sjezd Československé sociální demokracie: Praha 24.-25. března 1990.Československá sociální demokracie. Praha, Právo lidu, 1990.

BLODIG, Vojtěch; CHLÁDKOVÁ, Ludmila; POLÁK, Erik. Muzeum ghetta Terezín. Terezín, Památník Terezín, 1992.  

BLODIG, Vojtěch; CHLÁDKOVÁ, Ludmila; POLÁK, Erik. Ghetto Museum Terezín. Terezín, Memorial Terezín, 1992.

BLODIG, Vojtěch; CHLÁDKOVÁ, Ludmila; POLÁK, Erik. Das Ghetto Museum Theresienstadt. Terezín, Gedenkstatte, 1992.

POLÁK, Erik. Tři kapitoly: Praha 1988. Praha, Sdělovací technika, 2006.

BLODIG, Vojtěch. Za Erikem Polákem (nekrolog). Terezínské listy: sborník Památníku Terezín. 1996, sv. 24, s. 133.

 

Rukopisy